آزمون شخصیت شناسی

شخصیت خود را بشناسید…

1. کمتر از 10 دقیقه زمان صرف می شود.

2. صادقانه پاسخ دهید حتی اگر از پاسخ خوشتان نمی آید.

3. به تمامی سوالات پاسخ دهید.