محسن افشار

معاونت سینمایی

علی عبدالهی

کارشناس تولید محتوا

WE ARE OPEN

Monday to Friday: 10:00 / 19:00
Saturday: 10:00 / 14:00
Sunday: Closed

OUR ADDRESS

PO Box 16122 Collins Street West
Victoria 8007
Australia

EMAILS

CEO: geral@blake.com
Marketing: cmarca@blake.com
Carrers: jobs@blake.com

TELEPHONE