انتخاب بازیگر

انتخاب بازیگر

021-22888242 0912-7796916 انتخاب بازیگر در فیلم   کلورمن مینویسد به دانش جویان توصیه کرده : فیلمنامه خوب که انتخاب کنید ، بازیگران خوب که انتخاب کنید  کارگردان خوبی خواهید بود . او خاطر نشان میکند که در هر مضحکه ای حقیقتی وجود دارد .  میلوش فورمن اغلب متذکر شده که انتخاب بازیگر هشتاد درصد از …

انتخاب بازیگر ادامۀ مطلب »