دوربین

دوربین

021-22888242 0912-7796916 دوربین دوربین جای راوی   فیلم زبانی است که برای داستان گفتن به کار میرود و راوی این داستان دوربین است.  درست است که کارگردان داستان گوی نهایی است اما زبانی که به کار میبرد زبان دوربین است. کارگردان برای کار با دوربین شش متغییر در اختیار دارد . در هر شش مورد …

دوربین ادامۀ مطلب »