فیلمبرداری با کرین

فیلمبرداری با کرین

021-22888242 0912-7796916 فیلمبرداری با کرین دوربین کرین دوربین کرین شامل یک بازوی بلند است که روی ستون وسط آن سکوی چرخدار وصل می باشد و به دوریین اجازه می دهد در سر دیگر بازو و روی بلندی قرار بگیرد و از زمین به ارتفاع حداقل ۲ متری برسد  کرین بیشتر برای فیمبرداری از صحنه ها …

فیلمبرداری با کرین ادامۀ مطلب »