دیدگاه در کارگردانی

دیدگاه در کارگردانی

021-22888242 0912-7796916 دیدگاه در کارگردانی https://episodefilm.com/wp-content/uploads/Fin_1.webm دیدگاه در کارگردانی   سلسله مباحث کارگردانی از دیدگاه ریاضی , اصول نگاه چشم انسان و دوربین , تکنیکها برای استفاده بهتر از سینمای دو بعدی اندازه اشیا در طبیعت متناسب با مجذور فاصله ای که از ما دارند ، کوچک می شوند.  بدین سان تا آنجا که به …

دیدگاه در کارگردانی ادامۀ مطلب »