عکاسی خبری

تیزر اپیزود فیلم
پخش ویدیو

عکاسی خبری


عکاسی دارای پیشینه‌ای طولانی و پیچیده در روزنامه نگاری است

 عکاسی علی رغم حضور بسیار پررنگ خود در مطبوعات هفتگی در قرن گذشته به ندرت  در محیط هایی پذیرفته شده است 

 که در آنها روزنامه‌نگاری مورد بحث قرار  میگیرد  و یا  تدریس می شود. 

 هرگاه نیازی میان خبرسانی و سرگرمی صورت می‌گیرد

 یا از محتوای جدی آن نوع روزنامه نگاری که برای خوانندگان روشنفکر دلپذیر است. 

در برابر ابتذال در پیش پا افتادگی روزنامه‌نگاری عامه پسند حمایت می‌شود. 

عکاسی در مقوله روزنامه نگاری عامه پسند جای میگیرد و از قلمرو مطبوعات  جدی کنار نهاده می‌شود 

 هیچ کجا پیامدهای این وضعیت به اندازه صفحات و مباحث مطبوعات تابلوئید آشکار نیست. 

در آنجاست که نمایش و جاذبه مفروض عکس ها به عنوان ملاکی  برای ارزشیابی و نهایتاً روزنامه های تابلوئید  

به عنوان مطبوعاتی صرفاً <<عامه پسند>>  مورد استفاده قرار می گیرد.

سابقه پیوند میان عکاسی و مطبوعات تابلوئید  را می‌توان 

 در گزینش پیاپی عکاسی  توسط سه نوع از نشریات متمایز از یکدیگر جستجو کرد:

 نخست در مطبوعات ادواری نخبه گرا با سنت دیرینه همراه با آوردن عکس  سپس در مطبوعات تابلوئید

 که عامه پسندتر هستند  تقریباً به طور همزمان در ضمیمه های هفتگی مطبوعات روزانه معتبر . 

بررسی این سابقه نشان می دهد که توسعه گفتمان ها  درباره ی عکاسی خبری از جمله نظرات 

مربوط به ماهیت این رسانه  همچنان در جایگاه عکاسی بر مطبوعات معاصر تاثیر گذارد.

{ شما میتوانید امور عکاسی تان از جمله عکاسی خبری تان را به تیم عکاسی اپیزود فیلم بسپارید. امیدواریم که بتوانیم نظر شما را جلب کنیم }

عکاسی خبری

عکاسی خبری

این اعتقاد که عکس تصویری بدون واسطه از رویدادها نمایش می دهد

 می توانست توسط بعضی نهاد ها مبنایی برای تلقی عکس به عنوان خبر در نظر گرفته شود

 نهادهایی که اعتبارشان مبتنی بر واقعیت  و دقت در گزارش‌های شان درباره جهان است.

 با این حال در اینجا تناقضی وجود دارد به این دلیل که عکاسی هنگامی که به عنوان یک رسانه 

 صرفاً بصری به وجود آمد گمان می‌رفت  آن دسته از فرآیندهای فکری را که روزنامه نگاری اختصاصی به آنها می پرداخت

  و در پی گسترش آنها  بود دور بزند. جاذبه فوری تر و مستقیم در عکاسی  تهدیدی  نسبت به خود  

و میراث روشنفکرانه روزنامه نگاری محسوب می شود. تنشی که در ذات با بازسازی عکاسی و نامه نگاری نهفته ،

 گفتمانی که در آن این شیوه ها هم زیستی دارند رسوخ پیدا کرده است.  

با پیگیری ساخت این گفتمان و به ویژه با توجه به دمدمی مزاج بودن 

 روزنامه نگاری جاذبه عامه پسندانه عکاسی  می توان آن دسته از الگو های کاربردی 

و ساختارهای روزنامه‌نگاری را یافت که به عکاسی اشاره می‌کنند و محبوبیت  

مورد بهره‌برداری قرار می‌دهند و در همان زمان بخش‌های های نخبه به مطبوعات روزانه 

را در اشکال منحصرا کلامی  حرفه روزنامه‌نگاری تحت محافظت قرار می‌دهد.

عکاسی خبری

عکاسی خبری

تحلیل نقش اساسی در مطبوعات در نتیجه می‌توان به رنگ روشن ساختن مسائل همزمان 

سیاسی و زیبایی شناختی در مطالعات ارتباطی معاصر کمک کنندو بینش نوینی را

 در خصوص رابطه میان بازنمایی ، شناخت تاریخی و ارزش در مرکز مباحث پسامدرن عرضه دارد.

ارتباط از طریق واتس اپ
ارسال